Organisation

 

KOK är en förening för dig som vill ha roligt, må bra, uppleva naturen och utvecklas inom orientering.

Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter, träningar och arrangemang för olika målgrupper. Med erfarna ledare och stort engagemang från klubbens medlemmar bidrar vi till fysisk aktivitet och en meningsfull fritid för alla, oavsett ålder och ambitionsnivå. Gemenskap, glädje och engagemang - Det är KOK! 

KOK är ansluten till Svenska Orienteringsförbundet och har medlemmar som är aktiva inom såväl orienteringslöpning som MTB-O och skidorientering.

Aktuella medlemsavgifter:

  • Familj* (maka, make, alla barn t.o.m. 20 år) 500:-
  • Senior 300:-
  • Junior och ungdom (tom 20 år) 250:-
  • Stödjande 150:-
  • Tävlingsavgift för vuxna (från 21 år) 700:-

Ovanstående gäller för 2024 och 2025 enligt beslut på årsmötet.

 

KOKs stadgar antagna vid årsmöte 2022

Stadgar för Katrineholms Oriernteringsklubb, KOK (PDF)


Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter 


Reseräkning

Här hittarna ni reseräkningen. Skriv ut, fyll i och lämna till kassören eller maila på: kassor@katrineholmsok.org

I de fall klubben erbjuder reseersättning i samband med tävlingar ska ansökan inlämnas till kassören inom 2 månader från tävlingsdagen. Se dokument Att tävla för KOK för mer detaljer.


Styrelse och kommittéer

Gäller från och med KOK:s årsmöte 2024-02-14

Ordförande: Klas Bringert 

Vice Ordförande: Anna Timner 

Sekreterare: Tea Karlsson

Kassör:  Per-Åke Jureskog

Vice kassör: Barbro Karlsson

Ledamot: Ida Wadman

Ledamot: Arvid Sundkvist

Suppleant 1: Bo Carlsson (Klubbstugekommittén)

Suppleant 2: Jenny Aeberhart

KOKs styrelse 2024: Barbro Karlsson (vice kassör), Tea Karlsson (sekreterare), Bo Carlsson (stugansvarig), Arvid Sundkvist (kartansvarig), Per-Åke Jureskog (kassör), Anna Timner (vice ordförande), Klas Bringert (ordförande), Ida Wadman (ledamot). På distans/dator: Jenny Aeberhart (suppleant) FOTO: Agneta Grönlund

Tränings- och ungdomskommittén

Sammankallande: Camilla Moris

Maja Karlsson, Anna Timner, Ida Wadman, Ola Eklund, Elma Magnell,
Arvid Sundkvist (MTBO)

Klubbstugekommittén

Sammankallande: Bo Carlsson

Marcus Andersson, Thomas Andersson, Jörgen Eklund, Anki Gustafsson, Leif Norman, Jan-Olof Gust

Kartkommittén

Sammankallande: Per Erik Carlenius

Arvid Sundkvist, Roger Larsson

Projektgrupp, Motionsorientering

Sammankallande: Inge Löwegren

Projektgrupp, Hittaut

Sammankallande: Ann-Britt Hellström & Agneta Grönlund

Johan Karlsson, Henrik Flordal


Ansvarig, IP-skogenmaterial: Håkan Gustafsson

Sponsoransvarig: Klas Bringert

LOK-stödsansvarig & lärgruppsrapportering: Ida Wadman

Uttagningskommitté: Torgny Jeppson

25-manna: Torgny Jeppson, Agneta Grönlund, Håkan Palmfjord

Klädansvariga: Karin Wadman & Ida Wadman

Webbmaster: Anna Timner

GDPR-ansvarig: Tea Karlsson

Sportident-ansvarig: Arvid Sundkvist

Eventoradministratörer: Henrik Flordal, Arvid Sundkvist

Valberedning: Vakant (sammankallande), Karin Wadman, Vakant

Revisorer: Solveig Lundkvist, Anki Gustafsson, , Lisen Edlund (suppleant), Lars Ohlsson (suppleant)


Katrineholms OKs värdegrund

Katrineholms OK är en idrottsförening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet som bedriver tävlings- och motionsverksamhet och välkomnar alla intresserade oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet eller religion. Vi tillåter ingen kränkande behandling.

Föreningen står bakom Svenska Orienteringsförbundets och Riksidrottsförbundets policyer:

Utdrag ur SOFTs policyer för jämställdhet och antidoping:

Jämställdhet = likabehandling, Olikheter = Möjligheter!

Jämställdhet och likabehandling inom idrotten står för att flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ges lika möjligheter att utöva sin idrott. Kvinnlig och manlig idrottsutövning ska värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Kvinnor och män ska också ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. 

Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.

Hantering av personuppgifter:

Inom Katrineholms OK respekterar vi dina personuppgifter och din integritet. Vi samlar bara in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi skyddar dina uppgifter genom exempelvis lösenordsskydd och begränsad behörighet